GNARPS BRUKET

 

 

FÖRENINGSLIV

 

 

 

Gnarps Hembygdsförening

?/span>

Innehåll:

Startsida

Historia

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Fisket

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Järnbruket

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Gruvverksamhet

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Sågverket och Klasvikens hamn

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Jordbruket

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Campingen

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Festplatsen

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Byggnader

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Golfbanan

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Ol-Erstäkten

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Näringsliv

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Skolan

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Föreningsliv

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Fritidsbebyggelsen

?span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>         Natur

Kulturstigen

Studiecirkeln

Kontakt

Röda Korsets semesterhem (Brukskapellet)

1947 startade Gnarps Kommuns fattigvårdsstyrelse i samarbete med Röda Korset semesterhems­verksamhet i brukskapellet för trötta och utarbetade husmödrar, som behövde vila och avkoppling. Första året vistades här 42 husmödrar fördelade p?fyra perioder (totalt 522 gästdagar.) Verksamheten togs helt över av Röda Korset år 1949, men kommunen kvarstod som fastighetsägare. År 1954 övertog Röda Korset även fastigheten och byggde år 1955 även till ett annex, en lång barack med 12 rum och 24 gästplatser. Fram till dess fanns bara 12 gästplatser förlagda i kapellet. Kapellet byggdes samtidigt med annex-bygget om till gemensam matsal och samlingssal, kök och personalrum och samtliga gäster huserades nu i det nya annexet. 1955 var semestervistelserna uppdelade i fyra perioder med totalt 81 husmoderssemestrar och 972 gästdagar.

 

Brukskapellet

 

Verksamheten pågick t o m 1969. Trots planer p?att återuppta verksamheten blev det därefter tomt i brukskapellet i många år. År 1975 beslutade Röda Korset att till Nordanstigs Kommun återlämna fastigheten i enlighet med det gåvobrev som skrevs vid tillträdet 1954. Kommunen beslutade i nov 1976 att köpa det av Röda Korset byggda annexet för 15 000 kr. Det överläts till IFK Gnarp, som år 1983 flyttade det till fotbollsplanen p? Hoppskogen där det blev klubblokal och nya omklädnings- och duschrum m.m, som fortfarande är i bruk.

 

Annexet i sin nya roll som omklädningsrum p?Hoppskogen.

 

”Semesterhemskassan?fanns i Röda Korsets bokföring kvar som en egen post i bokföringen ända till årsmötet år 1998 när den avslutades och överfördes till huvudkassan. Därmed sattes den definitiva slutpunkten för ”semesterhemsepoken?i Sörfjärdens brukskapell.

 

Brukskapellet. Interiör från ca 1900.

 

Baptistförsamlingen Betel (Sörfjärdens kapell)

En artikel i Hudiksvallsposten 1 juni 1901 förkunnar att ”Baptistförsamlingen och Brödraföreningen vid Gnarps sågverk erhöllo, p?därom framställd begäran, gratis av stora skifteslaget var sin byggnadstomt ? skifteslagets gemensamma mark vid Sörfjärden.??/span>Detta torde vara upphovet till Sörfjärdens kapell. Andra uppgifter, som jag haft, är att Gnarps Baptistförsamling år 1901 köpte en f d arbetarebostad p?Strandvägen, som byggdes om till bönhus. Tidningsuppgiften tyder p?att här endast fanns en tom tomt, som sedan bebyggdes. Eventuellt köpte man en tom arbetarbostad, som flyttades hit. Mot detta talar att det tidvis rådde bostadsbrist i Sörfjärden under d?pågående sågverkstid. Kanske var det i stället s?att man köpte virke från Sågverket och byggde kapellet p?den här platsen??Nu nämns tv?/b> tomter, varav en för Brödraföreningen. Vad var det? Och var låg den tomten och eventuellt senare byggnad?

I kapellet hölls sedan regelbundna gudstjänster, ofta väckelsemöten p?kvällstid. Även andra frikyrkor, till exempel Pingstförsamlingen hyrde lokalen för sådan verksamhet. Symöten var populära d?bygdens kvinnor och någon enstaka karl samlades med stickningar och broderier, lyssnade p?pastorns uppläsning och någon uppbygglig berättelse. Gemenskapen avslutades kring kaffebordet. Evan Berjlund har ocks?berättat om en julotta i mitten av 1940-talet d?färden dit företogs med häst och släde. Söndagsskola bedrevs från tidigt 1900-tal till en bit in p?1960-talet. Söndagsskoleföreståndare p?1940- och 1950-talet var pensionerade fyrmästaren Molarin. Till sin hjälp hade han Lina Forsell och Frida Åström. Juniorförening fanns under flera skeden, senast under 1950-talet.

1976 bildades ”Andelsföreningen Sörfjärdens Kapell?där Hälsinglands Baptistdistrikt, flera baptist­församlingar och enskilda blev andelsägare. Under några somrar p?1970-talet bedrevs dagläger­verksamhet, s.k. sommarbyar.

 

Sörfjärdens kapell

 

Under 1980-talet utfördes omfattande renoveringar. P? senare år har andelsföreningen strävat efter att rekrytera fler andelsägare för att kunna bevara kapellet som mötesplats för kristen, kulturell och social verksamhet. Verksamheten har breddats och omfattar nu utöver gudstjänster även t ex föredrag i olika ämnen, naturvandringar, konstutställningar, allsångskvällar och konserter. Verksamheten bedrivs i huvudsak sommartid.

 

Andra föreningar

Sörfjärdens Tennisklubb bildades 1948.

 

Gnarps Golfklubb med 18-håls golfbana i Sörfjärden. Läs mer här!

 

Sågverkets Blåbandsförening nr 801 Sörfjärden verksam 1891 tills fram p? 1920 talet.

 

Logen Fabian Sörfjärden startade 1882.

Gnarps Hornmusikkår Sörfjärden kåren fanns vid sekelskiftet. Patron p?sågverket köpte instrument och kåren spelade i parken i Sörfjärden.

 

Sörfjärdens vägförening.

 

Kustvägens Intresseförening.

 

Sörfjärdens fiskarförening.

 

Gnarps fiskarförening.

 

Föreningen Bruksgården Sörfjärden bildades av ortsbor 1985.

 

Grans Fiskehamnsförening Gnarp bildades 1933 för att ordna hamn p?Gran, upphörde 1946.

 

Sörfjärdens Sjuk och Begravningskassa Gnarp från tidigt 1900 tal, fanns kvar i slutet av 1920.

 

Sörfjärdens Vattenförening.

 

Sörfjärdens Hamnförening.

 

Fiskförsäljningslag nr 21, Sörfjärden.

 

Sörfjärdens jaktklubb.

 

Gnarps skytteförening.

 

Sörfjärden

 

Studieförbundet Vuxenskolan

 

Nordanstigs kommun

 

Kustvägen

 

 

 

 

Radstenar

 

Uppdaterad 2013-05-10 

Tips till och synpunkter p?hemsidan, se kontaktsidan!

 

Hostlov

 

Not just your personal replica watches uk but even the best of the latest contemporary international design and design replica rolex watches can be incorporated for stunning rooms for your replica rolex. Go bold, go unusual or simply bring in replica watches sale -- do what you as with the accessories and rolex replica sale for your home because ultimately it is you that will live there. But there is more to the interior panerai replica of a home than simply giving it a beautiful appearance; a home also needs functionality to give its occupants greater rolex replica. There are furniture options to consider, storage elements.