GNARPS BRUKET

 

 

GOLFBANAN

 

 

 

Gnarps Hembygdsförening

 

Innehåll:

Startsida

Historia

·         Fisket

·         Järnbruket

·         Gruvverksamhet

·         Sågverket och Klasvikens hamn

·         Jordbruket

·         Campingen

·         Festplatsen

·         Byggnader

·         Golfbanan

·         Ol-Erstäkten

·         Näringsliv

·         Skolan

·         Föreningsliv

·         Fritidsbebyggelsen

·         Natur

Kulturstigen

Studiecirkeln

Kontakt

Vassen-området var jordbruksmark tillhörande bruket. Det låg för fäfot sedan länge. Planer på kommunal storodling, privat hjorthägn och flygfält hade alla blivit orealiserade. Längst kom sannolikt planerna på flygfält. 1969 hade en åker plöjts upp och harvats och några privatflygplan hade gjort ett antal upp- och nedstigningar. En flygklubb var då också under bildande. Protester kom från Sörfjärdens Sommargästförening till Luftfartsverket och Länsstyrelsen. I oktober 1970 hade inget ytterligare arbete med flygfältet genomförts. Gnarps Flygklubb var dock bildad. Sommargästföreningens protester föranledde inga åtgärder från myndigheterna eftersom det inte fanns något beslut om anläggande av flygfält. År 1972 uttalade Gnarps Kommun att man inte hade några invändningar mot flygfältet och även Länsstyrelsen var positiv men krävde att lokaliseringen skulle tas med i en generalplansutredning. Det blev till slut inget av flygfältet.

 

1989 begärde det nybildade Vassen Golf AB (ägare Torbjörn Svenson och Paul Nilsson) att få köpa Vassen-området för att bygga en 18-håls golfbana. 1990 fick de bygglov för detta och gjorde då också ytterligare markinköp längst i söder av angränsande skog från Iggesunds Bruks AB. Golfbanebygget påbörjades i juli samma år. Vassen Golf AB gick i konkurs 1993. Nio hål var då klara och schaktning och röjningsarbeten för ytterligare nio hål var gjort. Även övningsfältet (driving rangen) och en enklare klubblokal stod klar. Även en stor maskinhall med personalutrymmen och maskiner för banornas och övningsfältets skötsel stod klar. Fordringsägaren Föreningsbanken försökte förgäves sälja anläggningen, som av konkursförvaltaren Rolf Runfalk hade värderats till 11 miljoner kr. Säsongerna 1993 och 1994 drevs anläggningen arrendefritt av Gnarpsbadens Golfklubb, som hade bildats år 1990. År 1995 köpte klubben anläggningen för 1,5 miljoner inklusive maskiner och inventarier. Klubben fullföljde golfbanebygget och år 1996 stod banan klar med 18 hål.

 

 

Sörfjärden

 

Studieförbundet Vuxenskolan

 

Nordanstigs kommun

 

Kustvägen

 

KEN-gruppen

 

 

 

 

 

Radstenar

 

Uppdaterad 2013-07-05

Tips till och synpunkter på hemsidan, se kontaktsidan!

 

Hostlov